𝗔𝗹𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝗲 𝘃𝗼𝗼𝗿𝘄𝗮𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗚𝗦 𝗯𝘆 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 

Onze algemene voorwaarden, website, eventuele keurmerken en handelsvoorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de ACM, Autoriteit Consument en Markt. De rechten van de consument zijn hiermee goed gewaarborgd. 

Inhoudsopgave: 

 
Artikel 1   – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 2   – Toepasselijkheid 
Artikel 3   – Het aanbod 
Artikel 4   – De overeenkomst 
Artikel 5   – De prijs 
Artikel 6   – Verzendkosten 
Artikel 7   – Betaling 
Artikel 8   – Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 9   – Wanbetaling 
Artikel 10 – Levering en uitvoering 
Artikel 11 – Conformiteit en garantie 
Artikel 12 – Herroepingsrecht 
Artikel 13 – Kosten in geval van herroeping 
Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 15 – Retournering 
Artikel 16 – Overmacht 
Artikel 17 – Aansprakelijkheid 
Artikel 18 – Klachtenregeling 
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 20 – Geschillen. 

 

Artikel 1  – Identiteit van de ondernemer 

1.1 De identiteit van de ondernemer: 

De eenmanszaak GS by Statement 
Blindeweg 9, 
4315CG Dreischor, 
Nederland 
T (062) 086-5528 
E gsbystatement@gmail.com 
KVK 82456216 
BTW nummer 2490.75.805.B01. 

Artikel 2  – Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van GS by Statement en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand (via e-mail of website) en bestellingen tussen GS by Statement en de consument. 

2.2 Zowel GS by Statement als de consument erkennen de  juridische geldigheid van elektronische communicatie. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen. 

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 3  – Het aanbod. 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van GS by Statement zijn vrijblijvend. GS by Statement behoudt  

zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  

3.2 Getoonde of geleverde modellen, maar ook opgegeven maten, kleuren of andere omschrijvingen, op de website, sociaal media of gepubliceerd via een ander communicatiekanaal van GS by Statement zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 4  – De overeenkomst. 

4.1 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door GS by Statement. Zolang GS by Statement de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van GS by Statement, dan is GS by Statement hieraan niet gebonden. Dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

4.2 GS by Statement behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.  

4.3 Door te bestellen bij GS by Statement – via de website of per e-mail – ontstaat er een rechtsgeldige koopovereenkomst waarvoor betaling dient te volgen. 

4.4 Voor de actie- of sale producten gelden andere voorwaarden. Deze kunnen per actie of per sale verschillend zijn.  

Artikel 5  – Prijzen. 

5.1 De door GS by Statement vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 6  – Verzendkosten. 

6.1 Voor producten met een aankoopprijs boven de € 50.- is de verzending gratis. GS By Statement neemt dan de verzendkosten voor haar rekening. 

6.2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht zijn de kosten voor het retour zenden voor de consument. 

Artikel 7  – Betaling.  

7.2 GS by Statement verkoopt door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief BTW en verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt GS by Statement de bestelling van de koper.  

Artikel 8   – Eigendomsvoorbehoud. 

8.1 Alle artikelen blijven eigendom van GS by Statement totdat de gehele betaling is ontvangen. 

Artikel 9   – Wanbetaling. 

9.1 Indien 21 dagen na het bestellen ofwel het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan is er sprake van wanbetaling. De consument wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel het resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning is voldaan, is GS by Statement gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst, het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal € 40,- te (doen) incasseren, dit overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 10 – Levering en uitvoering. 

10.1 GS by Statement verzendt alle bestellingen in principe binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De levering wordt uitgevoerd via Post NL, DHL, of een gelijkwaardige pakketdienst naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Indien wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Wanneer de consument op moment van afgifte niet thuis is, dan kan de consument het pakket op een Post NL, DHL of ander pakketdienst afhaalpunt in de buurt afhalen. Mocht het pakket niet binnen 2 weken worden afgehaald, dan zal het pakket door GS by Statement retour worden ontvangen. GS by Statement zal dan het aankoopbedrag met daarop de in mindering gebrachte verzendkosten aan de consument terugstorten.  

10.2 Vermelde termijnen in werkdagen, zijn alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen.  

10.3 De levertijden zoals aangegeven zijn slechts indicatief. Indien de overeengekomen levertijden worden overschreden, geeft dit de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

10.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, als er sprake is van overmacht aan de zijde van GS by Statement of de door haar ingeschakelde derde(n). 

10.5 GS by Statement streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren. 

10.6 Wij doen ons best om de voorraad in onze webshop zo up-to-date mogelijk te houden. Echter kan het voorkomen dat er een of meerdere artikelen niet meer leverbaar zijn. In dat geval neemt GS by Statement zo spoedig mogelijk contact met de consument op. 

 Artikel 11 – Conformiteit en garantie. 

11.1 De consument heeft op basis van de wet recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen voldoet die de consument er redelijkerwijs van mag hebben. GS by Statement zal een eventueel probleem aangaande de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Indien deze oplossing niet aan de verwachting van de consument voldoen, dan kan de consument de bestelling zonder bijkomende kosten annuleren. 

11.2 Het product dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan GS by Statement te worden gemeld. Producten met fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument hiervan een melding is gedaan aan GS by Statement, kunnen niet worden geaccepteerd. 

11.3 Er gelden andere voorwaarden voor de sale producten en seizoensgebonden producten. Wij geven geen garantie op kralen, stenen, glitters, pailletten, knopen en eventueel pillen van de stof. 

11.4 De in dit artikel bedoelde garantie vervalt onder andere wanneer: 

 • Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld). 
 • Het artikel een geur heeft opgenomen, zoals lichaamsgeur, rooklucht, parfums of iets dergelijks. 
 • Het artikel door de consument is beschadigd en/of de consument getracht heeft de schade te herstellen. 
 • De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken. 
 • De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd. Waarmee onder andere maar niet uitsluitend wordt bedoeld opvolgen van het wasvoorschrift.  

Artikel 12 – Herroepingsrecht  

12.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop,  e-mail of via andere sociaal media van GS by Statement, heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 12.2.  

12.2 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via de webshop, via e-mail of andere sociaal media van GS by Statement, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/ de artikelen aangeven dat hij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.  

12.3 De consument kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, beschikbaar op de website van GS by Statement. De consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De consument verzendt het (de) te retourneren artikel(en) met de pakbon direct, maar in ieder geval binnen veertien dagen na indiening van het voornoemde formulier of de ondubbelzinnige verklaring, aan GS by Statement. De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

12.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan GS by Statement retourneren, conform de door GS by Statement verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

12.5  De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en met de verpakking, tijdens de bedenktijd. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.  

12.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan de consument te retourneren.  

12.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van het herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, behoudt GS by Statement zich het recht voor om een retourzending te weigeren. 

Artikel 13 – Kosten in geval van herroeping. 

13.1 De consument draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

Artikel 14 – Uitsluiting herroepingsrecht.

14.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen. 

14.2 Het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht vervalt onder andere wanneer:  

 • Het artikel gedragen en/of gewassen is (hiermee wordt niet het passen van de kleding bedoeld). 
 • Het artikel een geur heeft opgenomen, zoals lichaamsgeur, rooklucht, parfums of iets dergelijks. 
 • Het artikel door de consument is beschadigd en/of de consument getracht heeft de schade te herstellen. 
 • De label(s) en/of toebehoren zijn verwijderd of ontbreken. 
 • De consument de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd. Waarmee onder andere wordt bedoeld opvolgen van het wasvoorschrift.  

Artikel 15 – Retournering.  

15.1 Hoe retourneer ik mijn pakket? 

 • Volg de instructies op de pakbon en vul die duidelijk in. 
 • Voeg jouw pakbon toe. 
 • Zorg ervoor dat de bestaande sticker niet meer op het pakket zit. 
 • Plak een A4 met ons retour adres op het pakket. Retour adres: GS by Statement, Blindeweg 9, 4315 CG Dreischor. 
 • Vermeld duidelijk de afzender van het pakket.  
 • Breng je retourpakket naar een POST NL punt en reken het retourpakket af. De kosten in Nederland zijn ongeveer € 6,75 per pakket. 

15.2  GS by Statement kan niet verantwoordelijk gesteld worden als een retourpakket niet bezorgd is bij GS by Statement of als het pakket kwijt is. Bewaar daarom het bewijs van verzending om aan te tonen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd. 

Retour adres: 
GS by Statement, Blindeweg 9, 4315 CG Dreischor. 

Artikel 16 – Overmacht.  

16.1 GS by Statement heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te   ontbinden. Door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat GS by Statement gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan GS by Statement kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

Artikel 17 – Aansprakelijkheid. 

17.1 GS by Statement is niet aansprakelijk voor indirecte schade. GS by Statement zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.  

Artikel 18 – Klachtenregeling 

18.1 GS by Statement beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  

18.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GS by Statement, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

18.3 Bij GS by Statement ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GS by Statement binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

18.4 De consument geeft GS by Statement in ieder geval 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 18.5.  

18.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot GS by Statement. GS by Statement zal de klachten behandelen als beschreven in artikel 18.3. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel GS by Statement als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).   

18.6 Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij GS by Statement schriftelijk anders aangeeft. 

18.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door GS by Statement, zal GS by Statement naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen. 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

19.1 Indien de consument aan GS by Statement schriftelijk opgave doet van een adres, is GS by Statement gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan GS by Statement schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden.  

19.2 Wanneer door GS by Statement gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat GS by Statement deze Algemene voorwaarden soepel toepast.   

19.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met GS by Statement in strijd is/zijn met enig toepasselijk wettelijke voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GS by Statement vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

19.4 GS by Statement is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 20 – Geschillen. 

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.